ܓܓنجات آب های کشاورزیܓܓ نجات آب نجات آب کشاورزی تصویر مقاله ای در مورد نجات آب تحقیق در مورد طرح نجات آب نقاشی نجات آب نجات آب نجات آب نجات آب نجات آب نجات آب کشاورزی تصویر مقاله ای در مورد نجات آب تحقیق در مورد طرح نجات آب نقاشی نجات آب نجات آب کشاورزی تصویر مقاله ای در مورد نجات آب تحقیق در مورد طرح نجات آب نقاشی نجات آب نجات آب کشاورزی تصویر مقاله ای در مورد نجات آب تحقیق در مورد طرح نجات آب نقاشی نجات آب نجات آب کشاورزی تصویر مقاله ای در مورد نجات آب تحقیق در مورد طرح نجات آب نقاشی نجات آب http://nejatabha.mihanblog.com 2019-09-10T13:17:24+01:00 text/html 2014-07-28T12:43:57+01:00 nejatabha.mihanblog.com مدیر کل سایت (دیبا) چرخه هیدرولوژیکی آب http://nejatabha.mihanblog.com/post/1464 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span><table class="contentpaneopen" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 11px; line-height: 14.300000190734863px;"><tbody><tr><td valign="top"><p style="margin: 0px; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">زمین از خشكی و آب تشكیل شده است؛ زمانیكه آب گرم می شود از مایع به بخار آب (گاز) متغیر می‌كند. این فرایند تبخیر نامیده می‌شود، زمانی كه بخار آب سرد می‌شود، مثل زمانیكه اگر در سطوح بالاتر اتمسفر می‌بود، گاز متراكم می‌شود یا به مایع تبدیل می‌شود</span>&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://ngdir.ir/SiteLinks/Kids/image/AMUZESH/h20an.gif" border="0" width="340" height="340" style="border: none; vertical-align: middle;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">ما می‌توانیم متراكم شدن آب را در هنگام تماشای ابرها ببینیم. یك امر چیزی جز یك بخار آب نیست كه به مزم مایع متراكم شده است. یك امر بشدت از قطرات كوچك آب كه می‌تواند در هوا معلق باشد, تشكیل شده است. زمانی كه یك ابر رشد می‌كند، و آب بیشتری در آن مكان تراكم می‌شود، قطرات كوچك ابر بزرگتر می‌شوند نهایتاً، این قطرات كوچك امر به قدری بزرگ می‌شوند كه در هوا باقی می‌مانند. سپس ابر اشباع می‌شود. یك ابر اشباع شده معمولاً آب اضافی خود را رسوب خواهد كرد یا باعث ریزش آن می‌شود كه باعث باران یا برف می‌شود. رطوبت ریزشی از امر رسوب نامیده می‌شود.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">مقدار بخار آب گازی شده در هوا رطوبت سنی هوا را به ما می‌گوید رطوبت، اندازه‌گیری میزان نمناكی یا خشكی هوا می‌باشد. زمانیكه هوا گرم است، می‌تواند بخار آب بیشتری را نسبت به زمان سرد بودن آن نگه دارد. زمانیكه رطوبت بالاست، خشك شدن بعد از شنا كردن خیلی سخت است زیرا رطوبت از قبل از در هوا وجود داشته است و تبخیر زیادتر آسان نیست. زمانی كه رطوبت كم است، هوای خشك به اسانی آب را بخار می‌كند.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">چرخه تبخیر، تراكم و رسوب آب چرخه هیدرولوژیكی یا آب نامیده می‌شود. چون ابرها در آسمانحركت می‌كنند رسوب معمولاً در همان مكان كه آب از آنجا آمده است ریزش می‌كنند، این علتآن می‌باشد كه چطور زمین آب را در نواحی خشكی منتشر می‌كند و به ما اجازه زندگی در&nbsp;نواحی متفاوت زیادی می‌دهد</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">.</span></span></p><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div></td></tr></tbody></table> text/html 2014-07-28T12:43:35+01:00 nejatabha.mihanblog.com مدیر کل سایت (دیبا) مراحـل ساخـت یـک سـد http://nejatabha.mihanblog.com/post/1463 <div id="Ctrl22_DivTextTitle" style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; width: 474px; text-align: center; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 128, 255); font-size: 12px; font-weight: bold;">مراحـل ساخـت یـک سـد</div><hr style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: medium; text-align: right;"><br style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: medium; text-align: right;"><div id="Ctrl22_lblDetail" style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; font-size: medium; width: 474px; text-align: justify; word-wrap: break-word; line-height: 1.7;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">ساخت یک سد، شامل مجموعه‏ای از عملیات مطالعاتی و اجرایی می‏باشد که مستلزم وجود مقادیر زیادی از منابع مالی، مصالح، تجهیزات و نیروهای انسانی است.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">مراحـل مطالعاتـی ساخـت یـک سـد</span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">از نظر فنّی، قبل از ساخت یک سد می‏بایست مراحل مطالعاتی مختلفی انجام شود تا در صورت مثبت بودن نتایج مطالعات، عملیات سدسازی آغاز گردد، هر کدام از این مراحل مطالعاتی را یک «فاز» (مرحله) می‏نامند که عبارتند از:</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">1- فاز صفر: در اوّلین مرحله‏ی مطالعاتی این سئوال مطرح می‏گردد که آیا ساختن سد مورد نظر با در نظر گرفتن شرایط اِجمالی امکان‏پذیر می‏باشد یا خیر؟</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">2- فاز یک: در صورت مثبت بودن جواب مطالعات فاز صفر، سد مورد نظر با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی منطقه‏ی مورد مطالعه، می‏بایست بطور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و میزان ذخیره‏ی آب، هزینه‏های اجرا و توجیه فنّی و اقتصادی آن برای ساخت یا عدم ساخت مشخص گردد.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">3- فاز دو: پس از ارزیابی مطالعات فاز یک و در صورت مثبت بودن نتایج آن، طراحی سد، تهیه‏ی نقشه‏های اجرایی و تهیه‏ی اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار ساخت سد در فاز دو انجام می‏شود.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">4- فاز سه : اجرای سد</span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/22215050411567598220.JPG" style="border: 0px;"></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">سد دو قوسی «کارون&nbsp;</span><span dir="RTL">3</span><span dir="RTL">» در زمان ساخت</span></span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">انجام مطالعات برای احداث یک سد توسط گروه‏های کارشناسی مختلفی صورت می‏گیرد که می‏توان به گروه‏های زیر اشاره نمود:</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">1-&nbsp;&nbsp;گروه هیدرولیک و سازه.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-&nbsp;&nbsp;گروه هیدرولوژی.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">3-&nbsp;&nbsp;گروه زیست‏محیطی.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4-&nbsp;&nbsp;گروه آب‏های زیرزمینی.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">5-&nbsp;&nbsp;گروه نقشه‏برداری.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6-&nbsp;&nbsp;گروه اقتصادی و اجتماعی.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">7-&nbsp;&nbsp;گروه کشاورزی.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8-&nbsp;&nbsp;گروه زمین‏شناسی.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">&nbsp;انتخـاب محـل یـک سـد بـرای احـداث</span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">در برنامه‏ی مطالعاتی برای احداث یک سد، نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. در ابتدای امر مکان‏یابی و امکان‏سنجی منطقه‏ی مورد مطالعه می‏باشد. در این مرحله کارشناسان با استفاده از عکس‏های هوایی منطقه‏ی مورد مطالعه و پیمایش مسیر تنگه‏های مختلف در یک رشته کوه، بر اساس نوع زمین منطقه و مشخصات حوضه‏ی آبریز، دو یا سه منطقه را جهت مطالعه بر می‏گزینند.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/65175013214710314997.JPG" style="border: 0px;"></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">سد دو قوسی «کارون&nbsp;</span><span dir="RTL">3</span><span dir="RTL">» در زمان ساخت</span></span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">سپس عملیات حفاری بصورت آزمایشی در چندین نقطه‏ی مکانی انتخاب شده، به منظور اطلاع از خواص فیزیکی و مکانیکی خاک‏ها و سنگ‏های مناطق مورد مطالعه صورت می‏پذیرد. در برخی مـوارد نیز آزمایشات پمپاژ آب به منظور ارزیابی میزان نَشت بالقوّه صورت می‏گیرد.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">در مرحله‏ی بعد، محاسبات اوّلیه انجام و مسائل زیست‏محیطی، کیفیت آب، اِکُوسیستم و اطلاعات فرهنگی و بومی منطقه، برای فرآیند انتخاب محل سد بوسیله گروه‏های کارشناسی مورد بررسی قرار می‏گیرد. سپس گروه‏های کارشناسی، طرح‏های مطالعاتی خود را برای محل‏های برگزیده شده ارائه و در نهایت یکی از مکان‏ها که نسبت به سایر نقاط دارای میزان بهره‏وری بالاتر و در عین حال هزینه‏های اجرایی کمتر می‏باشد و از نظر تمامی گروه‏های کارشناسی مطلوب‏تر ارزیابی گردیده، مورد انتخاب قرار می‏گیرد.</span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/2320265115020423490.JPG" style="border: 0px;"></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(178, 34, 34);"><span dir="RTL">سد دو قوسی در دست ساخت «کارون&nbsp;</span><span dir="RTL">4</span><span dir="RTL">» در استان چهار محال و بختیاری&nbsp;</span></span></span></span></p></div> text/html 2014-07-28T12:43:13+01:00 nejatabha.mihanblog.com مدیر کل سایت (دیبا) تاریخچـه‏ ســدسـازی در دنیـا http://nejatabha.mihanblog.com/post/1462 <div id="Ctrl22_DivTextTitle" style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; width: 474px; text-align: center; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 128, 255); font-size: 12px; font-weight: bold;">تاریخچـه‏ ســدسـازی در دنیـا</div><hr style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: medium; text-align: right;"><br style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: medium; text-align: right;"><div id="Ctrl22_lblDetail" style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; font-size: medium; width: 474px; text-align: justify; word-wrap: break-word; line-height: 1.7;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">تاریخچه‏ سدسازی در گروه کهن‏ ترین و زیربنایی‏ ترین فعالیت‏های مهندسی انسان قرار دارد و به دوران قبل از تاریخ مُدَوّن باز می‏گردد، به طوری که می‏توان سد را یکی از دستاوردهای کهن سازه‏ای انسان دانست.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">پیدایش سدسازی در زمان‏های قدیم را می‏توان در نیاز انسان به آبِ بیشتر عنوان کرد. انسان‏های قدیم تا قبل از یادگیری کشاورزی، از آب فقط برای آشامیدن و بهداشت استفاده می‏کردند. با زیاد شدن جمعیت روی کره‏ زمین و بعد از این که انسان کشاورزی را یاد گرفت، او مجبور شد آب و غذای بیشتری مصرف نماید.</span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/1572493324618020158235.JPG" style="border: 0px; width: 450px; height: 337px;"></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">سد&nbsp;<span dir="LTR">El Gasco</span>&nbsp;&nbsp;(اسپانیا - ارتفاع 53 متر -1799 میلادی)</span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">در ابتدا، انسان بیشتر از زمین‏های کنار رودخانه‏ ها برای کشاورزی استفاده می‏کرد. با افزایش جمعیت در نقاط مختلف کره‏ زمین و با توجه به نیاز انسان به زمین‏های بیشتـر برای کشـاورزی، از زمین‏های دورتر از کنار رودخانه ‏ها نیز استفاده می‏کرد. امّا استفاده از زمین‏های دورتر، مشکلات زیادی را برای انسان ایجاد می‏کرد.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">همچنین بدست آوردن آب بیشتر برای آشامیدن و کشاورزی و داشتن آب در هر زمان که نیاز باشد، باعث شد که مردم آن زمان، برای بر طرف کردن این مشکلات به فکر چاره ‏ای باشند.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">آن‏ها فهمیدند با ساختن سد می‏توانند آب رودخانه‏ ها را «کنترل» و «ذخیره» نمایند و سپس با انتقال آب از محل سد به محل‏های دورتری که می‏خواستند آن را مصرف نمایند، خواهند توانست در بیشتر ایّام سال و در فصل‏هایی که بارندگی کم و یا انجام نمی‏شود مانند فصل تابستان، آب کافی داشته باشند. برای همین، انسان شروع به سدسازی کرد.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">از دیگر اهداف سدسازی در زمان‏های قدیم، می‏توان از افزایش سطح آب رودخانه ‏ها و یا تغییر مسیر آب، برای انجام کارهایی مانند کشتیرانی نام برد. علاوه بر موارد ذکر شده، از سدسازی در زمان‏های گذشته برای استفاده در آسیاب‏ های آبی، خشکاندن باتلاق‏ها، تقسیم دقیق آب، کنترل جریان آب رودخانه‏ ها و همچنین برای امور نظامی، استفاده می‏شده است.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/1471129714984242238108.JPG" style="border: 0px; width: 450px; height: 339px;"></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">سد خاکی&nbsp;<span dir="LTR">Lac Vert</span>&nbsp;&nbsp;(فرانسه - ارتفاع 10 متر - 1890 میلادی)</span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">از اوّلین سدهای قدیمی ساخته شده در دنیا می‏توان از سدی در کشور مصر نام برد. در حدود 4900 سال پیش، فرمانروای آن زمان به نام «مِنِس»&nbsp;<span dir="LTR">(Menes)</span>&nbsp;برای این که بتواند پایتخت خود به نام «مِمْفیس» را در 20 کیلومتری رودخانه‏ نیل بسازد، در محلی به نام «کُشیش»&nbsp;<span dir="LTR">(Koshish)</span>سدی بر روی رودخانه‏ نیل احداث کرد. این سد حدود 15 متر ارتفاع و 450 متر طول داشت که با سنگ درست شده بود.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">یکی دیگر از سدهای قدیمی شناخته شده، «سـد اِلکَفـــارا»&nbsp;<span dir="LTR">(sadd el Kafara)</span>&nbsp;در ناحیه ‏ای به نام «وادی‏الغراوی» در 25 کیلومتری جنوب شهر قاهره پایتخت کشور مصر می‏باشد.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">با توجه به بررسی‏ های انجام شده این سد حدود 4600 سال قبل، هم زمان با «اهرام ثلاثه مصر» ساخته شده است. این سد 14 متر ارتفاع و 113 متر طول داشته و دو روی سد با 17 هزار قطعه سنگ مکعب شکل که هر کدام از قطعه سنگ‏ها، حدود 300 کیلوگرم وزن داشته پوشانده شده بود.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">از دیگر سدهای قدیمی، سد خاکی&nbsp;«<span dir="LTR">Marib</span>»&nbsp;است که حدود 750 سال قبل از میلاد در کشور یمن برای تأمین آب یک طرح آبیاری بزرگ با ارتفاع حدود 20 متر احداث شده بود. اوّلین سد مهم ساخته شده با سنگ و مَلات، با ارتفاعی در حدود 10 متر، سد&nbsp;«<span dir="LTR">Kesis Golu</span>»&nbsp;در کشور ترکیه می‏باشد که مربوط به حدود 800 &nbsp;قبل از میلاد می‏باشد.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/9210930692615234140.JPG" style="border: 0px; width: 450px; height: 274px;"></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">سد &nbsp;<span dir="LTR">Cataract</span>&nbsp;در زمان ساخت (استرالیا - 1907میلادی)</span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">تعداد زیادی سد در کشورهای حاشیه‏ی دریای «مدیترانه» بعدها توسط رومی‏ها ساخته شد، که بعضی از این سدها هنوز در دست بهره ‏برداری است. سد قوسی «<span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;"><span dir="LTR">Baume</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;">»&nbsp;</span>در کشور فرانسه با ارتفاع 12 متر و طول 18 متر توسط رومی‏ ها در قرن دوّم بعد از میلاد ساخته شده است. در سال‏های بعد فعالیت‏های سدسازی به قاره‏ اروپا رسید و سد خاکی&nbsp;<span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;">«</span><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;"><span dir="LTR">Alresford</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;">»&nbsp;</span>در کشور انگلستان (1200 میلادی)، سد خاکی<span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;">&nbsp;«</span><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;"><span dir="LTR">Mittlerer</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;">»&nbsp;</span>در کشور آلمان (1298 میلادی)، سد خاکی<span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;">«</span><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;"><span dir="LTR">Dvoriste</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;">»&nbsp;</span>در کشور چک و اسلواکی (1367 میلادی) ساخته شد. در اسپانیا؛ سدسازان قرن شانزدهم میلادی، پیشرفت قابل ملاحظه ‏ای در فنون سدهای بنّایی به وجود آوردند. به عنوان مثال سد زیبای<span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;">&nbsp;«</span><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;"><span dir="LTR">Tibi</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;">»&nbsp;</span>به ارتفاع 42 متر در سال 1594 میلادی در کشور اسپانیا احداث شد.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/6820116515515317023524.JPG" style="border: 0px; width: 450px; height: 339px;"></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">سد وزنی&nbsp;<span dir="LTR">Derwent</span>&nbsp;&nbsp;(انگلستان - 1916میلادی)</span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">با توسعه‏ امپراتوری اسپانیا، فنون سدسازی مهندسان اسپانیایی به آمریکای مرکزی و جنوبی صادر شد.</span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/1771692787741656083.JPG" style="border: 0px; width: 450px; height: 338px;"></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">مخزن سد وزنی&nbsp;<span dir="LTR">Derwent</span>&nbsp;&nbsp;(انگلستان - 1916میلادی)</span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">در سال‏های 1700 تا 1800 میلادی، دانش سدسازی در دنیا پیشرفت آرامی داشت و از سال 1780 میلادی به بعد و با شروع اوّلین انقلاب صنعتی، تعداد و اندازه‏ سدها یکی بعد از دیگری به طور دائم رشد می‏کرد.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/61131228202461983562.JPG" style="border: 0px; width: 450px; height: 340px;"></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سد&nbsp;<span dir="LTR">Burrator&nbsp;</span>&nbsp;(انگلستان - 1898میلادی)</span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">در قرن نوزدهم میلادی مهندسان انگلیسی در توسعه و پیشرفت اصول طراحی خاکریزها موفقیت زیادی کسب کردند. احداث هفت سد در درّه‏<span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;">&nbsp;«</span><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;"><span dir="LTR">Longdendale</span></span><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;">» &nbsp;</span>طی سال‏های 1854 تا 1877 میلادی نتیجه‏ همین پیشرفت‏های علمی بود.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">&nbsp;</span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/1881987212410641250105.JPG" style="border: 0px; width: 450px; height: 307px;"></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">سد&nbsp;<span dir="LTR">Cataract&nbsp;</span>&nbsp;(استرالیا - 1907میلادی)</span></span></span></p></div> text/html 2014-07-28T12:40:09+01:00 nejatabha.mihanblog.com مدیر کل سایت (دیبا) تلخی پایان آب شیرین http://nejatabha.mihanblog.com/post/1461 <div id="Ctrl22_DivTextTitle" style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; width: 474px; text-align: center; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 128, 255); font-size: 12px; font-weight: bold;">تلخی پایان آب شیرین</div><hr style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: medium; text-align: right;"><br style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: medium; text-align: right;"><div id="Ctrl22_lblDetail" style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; font-size: medium; width: 474px; text-align: justify; word-wrap: break-word; line-height: 1.7;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">سازمان ملل هشدار داده است که اگر مصرف آب با همین روند ادامه یابد تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۲&nbsp;میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر در جهان با کمبود آب مواجه خواهند شد. همچنین ۲&nbsp;میلیارد و ۵۰۰&nbsp;میلیون نفر دیگر نیز در نقاطی زندگی خواهند کرد که یافتن آب شیرین برای برطرف کردن نیازهای روزمره دشوار خواهد بود .</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">به گفته معاون وزیر نیرو بر اساس اسناد سازمان ملل در کره زمین 2.5 درصد آب شیرین قابل دسترسی است و از این 2.5درصد بخش ناچیزی از آب&nbsp;های سطحی در دسترس قرار می&nbsp;گیرد در این بین از ایران نیز به عنوان یکی از بحرانی&nbsp;ترین کشورهای درگیر کمبود آب نام برده&nbsp; شده است. با این اوصاف دور از انتظار نیست که آب به عنوان مایه حیات در سال&nbsp;های آینده به عاملی برای مناقشات و درگیری&nbsp;ها تبدیل شود چرا که هر روز با توجه به افزایش جمعیت جهان با افزایش تقاضا برای تأمین آب، غذا و انرژی روبه&nbsp;رو خواهد شد.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">ایران نیز به لحاظ جغرافیایی در کمربند خشکسالی قرار گرفته است و از جمله مناطق کم&nbsp;باران جهان است و طی سال&nbsp;های گذشته دوره&nbsp;های متعدد خشکسالی را پشت&nbsp;سر گذاشته و اکنون نیز هفتمین دوره خشکسالی پیاپی را تجربه می&nbsp;کند.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">متوسط بارندگی در کشور حدود ۲۵۰ میلی&nbsp;متر اعلام شده است که حدود یک&nbsp;سوم متوسط جهانی است و قابلیت تبخیری نیز بیش از سه برابر قابلیت جهانی مناطق خشک و کم آب است. بر اساس آماری که وزیر نیرو اردیبهشت امسال در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد حداکثر میزان مجاز برای استفاده از منابع آب تجدید&nbsp;شونده ۶۰&nbsp;درصد است اما اکنون از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب، ۹۶&nbsp;میلیاردمترمکعب آن مصرف می&nbsp;شود یعنی به جای ۶۰درصد ۸۰&nbsp;درصد استفاده می&nbsp;شود که این مسئله فشار زیادی به منابع طبیعی وارد می&nbsp;کند به طوری که موجب خشک شدن تالاب&nbsp;هایی چون هامون، بختگان و دریاچه ارومیه شده است. کشوری که بیش از ۶۰&nbsp;درصد از منابع آبی خود را استفاده می&nbsp;کند در مرحله بحران آبی قرار دارد.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">اکنون نیز ۱۲ کلان&nbsp;شهر کشور در مرحله تنش آبی قرار دارند. اما نشانه&nbsp;های بحران آب چیست؟ خشک شدن تالاب&nbsp;ها و دریاچه&nbsp;ها، افت سطح آب های زیر زمینی به دلیل حفر چاه&nbsp;های غیرمجاز و برداشت بی&nbsp;رویه از سفره&nbsp;های آب زیرزمینی و کاهش روان&nbsp;آب&nbsp;ها از جمله نشانه&nbsp;های بحران آب است که در کشور ما به وضوح دیده می&nbsp;شود. امروزه ما با خشک شدن تالاب&nbsp;هایی مانند هامون، بختگان و نیز دریاچه ارومیه و... روبه&nbsp;رو هستیم.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">از سویی بنا بر آماری بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب برداشت مازاد از سفره&nbsp;های آب زیرزمینی داشته&nbsp;ایم. در کنار این مسئله زیاد بودن میزان مصرف آب در بخش کشاورزی نیز معضلی است که به تشدید بحران آب می&nbsp;انجامد. به طوری که امروزه بیش از ۹۰&nbsp;درصد آب در بخش کشاورزی به مصرف می&nbsp;رسد که همین امر لطمه بزرگی به منابع آبی کشور زده است.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">در بخش مصرف خانگی نیز اگرچه درصد بالایی را شامل نمی&nbsp;شود ولی الگوی مصرف صحیحی نداریم همه این&nbsp;ها در کنار عواملی مانند کاهش بارندگی و تبخیرها(به گونه&nbsp;ای که بر اساس آماری ۲۷۰ میلیارد مترمکعب از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب از حجم بارش&nbsp;ها به دلیل گرما از دسترس خارج می&nbsp;شود)، افت سطح آب&nbsp;های زیرزمینی و قرار گرفتن ۳۰۰ دشت از ۶۰۹ دشت کشور در وضعیت بحرانی و ضعف مدیریت منابع آبی باعث شده که امروز بحران آب را رودر&nbsp;رو داشته باشیم.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">به طور مثال سایت آفتاب در گزارشی به نقل از دبیر اسبق سازمان نظام مهندسی کشاورزی نوشته است که در کشور ۱۸ میلیون هکتار زمین زراعی وجود دارد که ۸ میلیون هکتار آن کشت آبی است و از این ۸ میلیون هکتار حداکثر در یک میلیون هکتار از سیستم آبیاری پیشرفته یا آبیاری تحت فشار استفاده می&nbsp;شود که همین امر گویای مدیریت نامناسب آب در بخش کشاورزی است.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">به هر حال کاهش کیفیت زندگی، مهاجرت از روستاها به شهرها و کشورهای دیگر، چالش تأمین و توزیع آب بخشی از تبعات خشکسالی و معضلی به نام بحران آب است که باید برای آن تدبیری اندیشید. برنامه پنجم توسعه نیز به عنوان راهبرد و سیاست&nbsp;های مدون شده برای حوزه مختلف به مواردی در زمینه مدیریت و توسعه پایدار منابع آبی تأکید کرده است. تصریحات قانونی که به نظر نمی&nbsp;رسد تاکنون جامه&nbsp;عمل پوشیده باشد دلیل آن در آمار و ارقام تکان&nbsp;دهنده بحران آب مشهود است. تراژدی تلخی که جز با عزم ملی که آن هم مستلزم نگاه به مسئله بحران آب به عنوان مسئله ملی است میسر نمی&nbsp;شود.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">اصلاح الگوی مصرف به ویژه در بخش کشاورزی، جلوگیری از حفر چاه&nbsp;های غیرمجاز و جلوگیری از برداشت بی&nbsp;رویه از سفره&nbsp;های آب زیرزمینی، توقف سدسازی&nbsp;های متعدد جلوگیری از هدر&nbsp;رفت آب، نهادینه کردن فرهنگ صرفه&nbsp;جویی در مصرف آب و اطلاع&nbsp;رسانی به جامعه برای آگاهی از تبعات کمبود و بحران آب مهم&nbsp;ترین اقداماتی است که برای کنترل بحران آب و کاستن از تبعات ناخوشایند آن و حفظ منابع آبی و بهره&nbsp;برداری درست از آن&nbsp;ها باید مدنظر مسئولان و مردم قرار گیرد در غیر این صورت نمی&nbsp;توان چشم&nbsp;انداز مطلوبی را در زمینه وضعیت منابع آبی در آینده ترسیم کرد. متأسفانه از دیدگاه عموم شاید هنوز اهمیت منابع و ذخایری چون نفت بیش از منابع آب باشد در حالی که آب مایه حیات است و بدون آب نمی&nbsp;توان زنده بود و زندگی کرد.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">به نقل از روزنامه خراسان مورخ 5 مرداد 1393</span></span></span></p></div> text/html 2014-07-28T12:40:09+01:00 nejatabha.mihanblog.com مدیر کل سایت (دیبا) تلخی پایان آب شیرین http://nejatabha.mihanblog.com/post/1460 <div id="Ctrl22_DivTextTitle" style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; width: 474px; text-align: center; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 128, 255); font-size: 12px; font-weight: bold;">تلخی پایان آب شیرین</div><hr style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: medium; text-align: right;"><br style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: medium; text-align: right;"><div id="Ctrl22_lblDetail" style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; font-size: medium; width: 474px; text-align: justify; word-wrap: break-word; line-height: 1.7;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">سازمان ملل هشدار داده است که اگر مصرف آب با همین روند ادامه یابد تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۲&nbsp;میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر در جهان با کمبود آب مواجه خواهند شد. همچنین ۲&nbsp;میلیارد و ۵۰۰&nbsp;میلیون نفر دیگر نیز در نقاطی زندگی خواهند کرد که یافتن آب شیرین برای برطرف کردن نیازهای روزمره دشوار خواهد بود .</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">به گفته معاون وزیر نیرو بر اساس اسناد سازمان ملل در کره زمین 2.5 درصد آب شیرین قابل دسترسی است و از این 2.5درصد بخش ناچیزی از آب&nbsp;های سطحی در دسترس قرار می&nbsp;گیرد در این بین از ایران نیز به عنوان یکی از بحرانی&nbsp;ترین کشورهای درگیر کمبود آب نام برده&nbsp; شده است. با این اوصاف دور از انتظار نیست که آب به عنوان مایه حیات در سال&nbsp;های آینده به عاملی برای مناقشات و درگیری&nbsp;ها تبدیل شود چرا که هر روز با توجه به افزایش جمعیت جهان با افزایش تقاضا برای تأمین آب، غذا و انرژی روبه&nbsp;رو خواهد شد.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">ایران نیز به لحاظ جغرافیایی در کمربند خشکسالی قرار گرفته است و از جمله مناطق کم&nbsp;باران جهان است و طی سال&nbsp;های گذشته دوره&nbsp;های متعدد خشکسالی را پشت&nbsp;سر گذاشته و اکنون نیز هفتمین دوره خشکسالی پیاپی را تجربه می&nbsp;کند.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">متوسط بارندگی در کشور حدود ۲۵۰ میلی&nbsp;متر اعلام شده است که حدود یک&nbsp;سوم متوسط جهانی است و قابلیت تبخیری نیز بیش از سه برابر قابلیت جهانی مناطق خشک و کم آب است. بر اساس آماری که وزیر نیرو اردیبهشت امسال در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد حداکثر میزان مجاز برای استفاده از منابع آب تجدید&nbsp;شونده ۶۰&nbsp;درصد است اما اکنون از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب، ۹۶&nbsp;میلیاردمترمکعب آن مصرف می&nbsp;شود یعنی به جای ۶۰درصد ۸۰&nbsp;درصد استفاده می&nbsp;شود که این مسئله فشار زیادی به منابع طبیعی وارد می&nbsp;کند به طوری که موجب خشک شدن تالاب&nbsp;هایی چون هامون، بختگان و دریاچه ارومیه شده است. کشوری که بیش از ۶۰&nbsp;درصد از منابع آبی خود را استفاده می&nbsp;کند در مرحله بحران آبی قرار دارد.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">اکنون نیز ۱۲ کلان&nbsp;شهر کشور در مرحله تنش آبی قرار دارند. اما نشانه&nbsp;های بحران آب چیست؟ خشک شدن تالاب&nbsp;ها و دریاچه&nbsp;ها، افت سطح آب های زیر زمینی به دلیل حفر چاه&nbsp;های غیرمجاز و برداشت بی&nbsp;رویه از سفره&nbsp;های آب زیرزمینی و کاهش روان&nbsp;آب&nbsp;ها از جمله نشانه&nbsp;های بحران آب است که در کشور ما به وضوح دیده می&nbsp;شود. امروزه ما با خشک شدن تالاب&nbsp;هایی مانند هامون، بختگان و نیز دریاچه ارومیه و... روبه&nbsp;رو هستیم.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">از سویی بنا بر آماری بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب برداشت مازاد از سفره&nbsp;های آب زیرزمینی داشته&nbsp;ایم. در کنار این مسئله زیاد بودن میزان مصرف آب در بخش کشاورزی نیز معضلی است که به تشدید بحران آب می&nbsp;انجامد. به طوری که امروزه بیش از ۹۰&nbsp;درصد آب در بخش کشاورزی به مصرف می&nbsp;رسد که همین امر لطمه بزرگی به منابع آبی کشور زده است.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">در بخش مصرف خانگی نیز اگرچه درصد بالایی را شامل نمی&nbsp;شود ولی الگوی مصرف صحیحی نداریم همه این&nbsp;ها در کنار عواملی مانند کاهش بارندگی و تبخیرها(به گونه&nbsp;ای که بر اساس آماری ۲۷۰ میلیارد مترمکعب از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب از حجم بارش&nbsp;ها به دلیل گرما از دسترس خارج می&nbsp;شود)، افت سطح آب&nbsp;های زیرزمینی و قرار گرفتن ۳۰۰ دشت از ۶۰۹ دشت کشور در وضعیت بحرانی و ضعف مدیریت منابع آبی باعث شده که امروز بحران آب را رودر&nbsp;رو داشته باشیم.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">به طور مثال سایت آفتاب در گزارشی به نقل از دبیر اسبق سازمان نظام مهندسی کشاورزی نوشته است که در کشور ۱۸ میلیون هکتار زمین زراعی وجود دارد که ۸ میلیون هکتار آن کشت آبی است و از این ۸ میلیون هکتار حداکثر در یک میلیون هکتار از سیستم آبیاری پیشرفته یا آبیاری تحت فشار استفاده می&nbsp;شود که همین امر گویای مدیریت نامناسب آب در بخش کشاورزی است.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">به هر حال کاهش کیفیت زندگی، مهاجرت از روستاها به شهرها و کشورهای دیگر، چالش تأمین و توزیع آب بخشی از تبعات خشکسالی و معضلی به نام بحران آب است که باید برای آن تدبیری اندیشید. برنامه پنجم توسعه نیز به عنوان راهبرد و سیاست&nbsp;های مدون شده برای حوزه مختلف به مواردی در زمینه مدیریت و توسعه پایدار منابع آبی تأکید کرده است. تصریحات قانونی که به نظر نمی&nbsp;رسد تاکنون جامه&nbsp;عمل پوشیده باشد دلیل آن در آمار و ارقام تکان&nbsp;دهنده بحران آب مشهود است. تراژدی تلخی که جز با عزم ملی که آن هم مستلزم نگاه به مسئله بحران آب به عنوان مسئله ملی است میسر نمی&nbsp;شود.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">اصلاح الگوی مصرف به ویژه در بخش کشاورزی، جلوگیری از حفر چاه&nbsp;های غیرمجاز و جلوگیری از برداشت بی&nbsp;رویه از سفره&nbsp;های آب زیرزمینی، توقف سدسازی&nbsp;های متعدد جلوگیری از هدر&nbsp;رفت آب، نهادینه کردن فرهنگ صرفه&nbsp;جویی در مصرف آب و اطلاع&nbsp;رسانی به جامعه برای آگاهی از تبعات کمبود و بحران آب مهم&nbsp;ترین اقداماتی است که برای کنترل بحران آب و کاستن از تبعات ناخوشایند آن و حفظ منابع آبی و بهره&nbsp;برداری درست از آن&nbsp;ها باید مدنظر مسئولان و مردم قرار گیرد در غیر این صورت نمی&nbsp;توان چشم&nbsp;انداز مطلوبی را در زمینه وضعیت منابع آبی در آینده ترسیم کرد. متأسفانه از دیدگاه عموم شاید هنوز اهمیت منابع و ذخایری چون نفت بیش از منابع آب باشد در حالی که آب مایه حیات است و بدون آب نمی&nbsp;توان زنده بود و زندگی کرد.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">به نقل از روزنامه خراسان مورخ 5 مرداد 1393</span></span></span></p></div> text/html 2014-05-26T11:45:36+01:00 nejatabha.mihanblog.com مدیر کل سایت (دیبا) قالب سایت دیــــبا http://nejatabha.mihanblog.com/post/1459 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.5Link.ir" target="" title="تبادل لینک ، افزایش بازدید سایت ، سایت پربازدید"><font size="4" face="times new roman, times, serif">بازگشت به شبکه تبادل لینک هوشمند 5</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">قالب های درست شده توسط شبکه ما</div><div style="text-align: center;">wWw.5Link.ir</div><div style="text-align: center;">www.Dibaa.ir</div><div style="text-align: center;">www.Gigle.ir</div><div style="text-align: center;">www.Liii.ir</div><div style="text-align: center;">www.1Li.ir</div> text/html 2014-05-21T15:50:12+01:00 nejatabha.mihanblog.com مدیر کل سایت (دیبا) قالب سایت دیــــبا http://nejatabha.mihanblog.com/post/1458 <font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">بسته شماره 1 :&nbsp;</span></font><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">اسکریپت تبادل لینک به همراه دامنه</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">&nbsp;ir&nbsp;</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">به همراه هاست رایگان از سایت</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">&nbsp;Gigblog </span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">به مبلغ 30000 تومان است</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);"><br></span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);"><br></span></font><div><font size="3"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039); font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right;">بسته شماره 2 :</span><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">&nbsp;</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">اسکریپت به صورت جداگانه به مبلغ 25000 تومان است</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);"><br></span></font></div><div><font size="3"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039); font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right;">بسته شماره 3 :</span></font></div><div><font size="3"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039); font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">اسکریپت در هاست خودمان و آدرس دامنه به صورت </span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">www.yourname.liii.ir </span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">با کنترل پنل 25000</span></font></div><div><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);"><font size="3"><br></font></span></div><div><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);"><font size="3">نحوه در خواست</font></span></div><div><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);"><font size="3">اول مبلغ را به حساب ما واریز کنید</font></span></div><div><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);"><font size="3">شماره حساب های ما</font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3">__________________________________________________</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.up.gigle.ir/uploads/13938565775921.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شماره کارت :<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.up.gigle.ir/uploads/139385689855691.png" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به نام محمد اصغرزاده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">__________________________________________________</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.up.gigle.ir/uploads/139385656901251.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شماره کارت :&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.up.gigle.ir/uploads/13938568758171.png" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به نام محمد اصغرزاده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">__________________________________________________</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.up.gigle.ir/uploads/139385697580641.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شماره کارت :<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.up.gigle.ir/uploads/139385744572491.png" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به نام محمد اصغرزاده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">__________________________________________________</font></div><div><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);"><font size="3">بسته شماره 1 :&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);"><font size="3">دامنه در خواستی + شماره پی گیری بانک به همراه یوزر و پسوردی که در هاست رایگان ساخته اید را به ما ایمیل کنید.</font></span></div><div><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);"><font size="3"><br></font></span></div><div><font size="3"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039); font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right;">بسته شماره 2 :</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">یا شماره پیگیری بانک و &nbsp;ایمیل خود را جهت دریافت اسکریپت به ایمیل ما بفرستید .</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);"><br></span></font></div><div><font size="3"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039); font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right;">بسته شماره 3 :</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">و یا آدرس درخواستی دامنه مانند</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">&nbsp;www.yourname.liii.ir</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">&nbsp;+ شماره پی گیری بانک را به ایمیل ما ارسال کنید.</span></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'Century Gothic', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; text-align: right; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.498039);">توجه کنید که دامنه شما قبلا ثبت نشده باشد =&gt;&gt;&nbsp;</span><a href="http://www.whois.gigle.ir" target="" title="">از این جا دامنه را جستجو کنید</a></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">رمز کنترل پنل </font></div><div><font size="3">admin</font></div><div><font size="3">&nbsp;است</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ایمیل ما :&nbsp;</font></div><div><font size="3">mohammad.5299@gmail.com</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اگر سوال داشتید فقط پیام بدهید =&gt;&gt;09366525366</font></div></div> text/html 2014-05-21T14:55:40+01:00 nejatabha.mihanblog.com مدیر کل سایت (دیبا) قالب سایت دیــــبا http://nejatabha.mihanblog.com/post/1457 <textarea dir="ltr" style="margin: 1.09375px; height: 88px; width: 179px;">11111</textarea> text/html 2014-05-09T13:17:46+01:00 nejatabha.mihanblog.com مدیر کل سایت (دیبا) سـد و سـازه‏ های آبـی در ایـران باستـان http://nejatabha.mihanblog.com/post/1456 <div id="Ctrl22_DivTextTitle" style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; width: 474px; text-align: center; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 128, 255); font-size: 12px; font-weight: bold;">سـد و سـازه‏ های آبـی در ایـران باستـان</div><hr style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: medium; text-align: right;"><br style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: medium; text-align: right;"><div id="Ctrl22_lblDetail" style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; font-size: medium; width: 474px; text-align: justify; word-wrap: break-word; line-height: 1.7;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">با این که ایرانیان اوّلین سدهای دنیا را نساخته ‏اند امّا کشور ایران از کشورهای قدیمی سدساز در دنیا بشمار می‏رود. تاریخ سدسازی در ایران، قدمتی بسیار طولانی دارد و هنوز هم می‏توان نشانه‏ هایی از سدهای قدیمی را یافت. آثار بعضی از سدهای بجا مانده در ایران، تا 2000 سال عمر دارند.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">به طور کلی سدسازی و نیز لایروبی و مرمت سدها مانند سایر کارهای عام المنفعه و طرح‏‏های بزرگ به دست حکومت‏هایی که به آبادانی، پیشرفت و گسترش قلمرو خود علاقه‏ بیشتری داشتند انجام می‏گرفته است و در این میان، رونق اقتصادی و پیشرفت شهرهای مرتبط با سیستم‏های آبیاری و آب‏رسانی نیز بستگی بسیار زیادی با مقوله‏ سد و سدسازی داشته است.</span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">در ایران و از حدود&nbsp;</span><span dir="RTL">2000</span><span dir="RTL">&nbsp;سال قبل، کارهای زیادی برای کنترل و ذخیره‏ آب انجام شده است.</span></span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" height="324" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/243160862109232222115.JPG" width="486" style="border: 0px;"></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">«بند میزان» در شهر «شوشتر» با قدمت&nbsp;</span><span dir="RTL">1700</span><span dir="RTL">&nbsp;سال</span></span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">فرمانروایان هخامنشی در زمان حکومت خود، به واسطه‏ وضعیت جغرافیایی ایران و علاقه ‏ای که در گسترش سرزمین تحت فرمانروایی از خود نشان می‏دادند، سدها و بندهای زیادی در بخش‏های جنوبی و جنوب غربی ایران احداث نمودند.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">یکی از این سدها، سدی است که به دستور «کوروش»، بنیانگذار سلسله‏ هخامنشیان بر روی رودخانه‏ «دیاله» که از قدیم به رودخانه‏ «اَروند» می‏ پیوسته است، ساخته شد. این سد از خاک و چوب درست شده بود و برای آبیاری زمین‏های کشاورزی استفاده می‏گردید.&nbsp;</span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" height="208" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/2131951812438673183205.JPG" width="480" style="border: 0px;"></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">«بنــد بهمـــن» با قدمت&nbsp;</span><span dir="RTL">2000</span><span dir="RTL">&nbsp;سال</span></span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">در دوره‏ هخامنشیان سدهایی بر روی رودخانه‏ های «فُرات» و «اَروند» و همچنین سدهایی بر روی رودخانه‏ «کُر» در استان فارس و در اطراف «تخت جمشید» ساخته شد. «سد داریوش» بر روی رودخانه‏ کُر و در محل فعلی «سد درود‌زن»، 2000 سال پیش ساخته شد و آب آن به تخت‌جمشید منتقل می‌شده است.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">«سد ناصری» در 48 کیلومتری شمال‏ غربی تخت‏ جمشید و سدهای دیگری به نام‏های «بند فیض آباد» در حدود 45 کیلومتری شمال تخت‏ جمشید با 25 متر طول و 25 متر ارتفاع و «بند بهمن» با ارتفاع 8 متر در جنوب شهر شیراز از سدهای دوره‏ هخامنشیان می‏باشند.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/278493521615494134.JPG" style="border: 0px;"></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">پل بند «شادِروان» در شهر «شوشتر»</span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">«بند امیر» در شمال‏ شرقی شهر شیراز بر روی رودخانه‏ کُر در 1000 سال پیش برای ذخیره‏ آب، آبیاری زمین‏های کشاورزی و همچنین استفاده از نیروی ذخیره شده در پشت آن برای راه ‌اندازی آسیاب‌های آبی ساخته و مورد استفاده قرار می‏گرفته است. علاوه بر سدهای ذکر شده در استان خوزستان؛ بندها و سدهای دیگری نیز ساخته شده بود که عبارت بودند از : سد «قلعه رستم» در 33 کیلومتری شمال شهر شوشتر بر روی رودخانه‏ کارون، سد «شعیبیه» در 24 کیلومتری جنوب‏ غربی شهر شوشتر بر روی رودخانه‏ دز، سد «عجیرب» در 36 کیلومتری شهر شوشتر بر روی رودخانه‏ دز، سد «کرخه» در 15 کیلومتری شمال شهر حمیدیه، سد «ابوالعباس» در 18 کیلومتری شهر رامهرمز، سد «ابوالفارس» در جنوب‏ شرقی شهر رامهرمز و سد «جراحی» در 29 کیلومتری جنوب رامهرمز.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/59231001044114219661.JPG" style="border: 0px;"></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">«بنــد امیـــر» با قدمت&nbsp;</span><span dir="RTL">1000</span><span dir="RTL">&nbsp;سال</span></span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">از دیگر سدهای قدیمی ایران، می‏توان از سد «ششطراز» با قدمت 900 سال، سد قدیمی «ساوه» با قدمت 700 سال، سد «کـَبار» با قدمت 700 سال، سد قدیمی «طُرُق» با قدمت 500 سال، سد «کُریت» با قدمت 400 سال و سد «فریمان» با قدمت 400 سال نام برد.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">در دوره ‏های بعدی و تا قبل از شروع سد‏سازی به صورت علمی و جدید، در مناطق مختلف ایران سدهای بسیاری ساخته شد که برخی از آن‏ها هنوز هم دایر و قابل استفاده می‏باشند.</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><img alt="" height="348" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/122208161282849174207.JPG" width="494" style="border: 0px;"></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span dir="RTL">سد قدیمی «طُرُق» در شهر مشهد با قدمت&nbsp;</span><span dir="RTL">500</span><span dir="RTL">&nbsp;سال</span></span></span></span></p></div> text/html 2014-05-09T13:17:30+01:00 nejatabha.mihanblog.com مدیر کل سایت (دیبا) ســـد (Dam) چیست؟ http://nejatabha.mihanblog.com/post/1455 <div id="Ctrl22_DivTextTitle" style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; width: 474px; text-align: center; word-wrap: break-word; color: rgb(0, 128, 255); font-size: 12px; font-weight: bold;">ســـد (Dam) چیست؟</div><hr style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: medium; text-align: right;"><br style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: medium; text-align: right;"><div id="Ctrl22_lblDetail" style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; margin: 0px; padding: 0px 15px 0px 0px; font-size: medium; width: 474px; text-align: justify; word-wrap: break-word; line-height: 1.7;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">سدها نیز مانند سایر سازه ‏های بزرگ برای اهداف خاصی ساخته می‏شوند. در گذشته‏ های دور، سدها برای ذخیره‏ آب و آبیاری استفاده می‏شدند، امّا امروزه با پیشرفت تمدّن‏ها و نیاز به آب بیشتر جهت شرب، بهداشت، آبیاری زمین‏های کشاورزی، استفاده در صنعت، کنترل سیلاب، کشتیرانی، بهبود کیفیت آب، کنترل رسوب رودخانه‏ ها و تولید برق، سدها احداث می‏شوند.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">گاهی اوقات هدف از احداث سدها می‏تواند برای تأمین منافع عمومی جامعه از قبیل ایجاد مکان‏های تفریحی نیز باشد. سدهای چند منظوره، طرح‏های مهمی در راستای توسعه‏ کشورها هستند، چرا که مردم از طریق احداث سدها از منافع ملّی و اقتصادی زیادی بهره‏مند می‏گردند.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;">&nbsp;سـد چیسـت؟</span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia; font-size: 12px;"><span dir="RTL">مفهوم سد در معنای خاص آن عبارت است از ساختمانی که بخشی را از بخشی دیگر جدا می‏کند و غالباً به مفهوم دیوار یا سازه‏ ای است که از حرکت آب (به صورت کلی یا جزیی) جلوگیری می‏کند تا آب ذخیره و یا انحراف یابد. همچنین در تعریفی دیگر؛ سد، دیواری محکم است که برای جلوگیری از حرکت آب رودخانه می‏سازند تا آب در پشت آن ذخیره گردد و پس از ذخیره شدن آب، برای کارهای مختلف</span><span dir="RTL">&nbsp;از آن استفاده ‌شود.</span></span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.nejatab.com/_adminx/NewsImages/1141771053218815988161.JPG" style="border: 0px;"></p><p align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(165, 42, 42);"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">سد وزنی<span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, sans-serif, verdana, 'times New Roman', georgia;">Shasta&nbsp;</span>&nbsp;در کشور آمریکا -&nbsp; ارتفاع 183.6 متر - سال بهره‏ برداری 1945 میلادی</span></span></span></p></div>